Sector Tèxtil

ECUVal és especialment eficient per al tractament d'efluents amb alts valors de coloració i alta conductivitat, com els banys de tintura esgotats i els efluents de rentat del procés de tenyit reactiu. ECUVal utilitza les sals residuals presents en els efluents per generar oxidants que descomponen les molècules de colorant.

El sistema ECUVal pot operar de dos modes:

Mode de decoloració:  els efluents es descoloreixen per mitjà del sistema ECUVal i es descarreguen a la planta de tractament d'aigües residuals per aconseguir l'eliminació completa de la matèria orgànica residual. En aquesta manera, el tractament ECUVal és una alternativa als mètodes terciaris actuals utilitzats per a l'eliminació del color.

Mode de reutilització: ECUVal està equipat amb un sistema automatitzat per reconstituir els efluents no acolorits abans de ser reutilitzats.

La reconstitució es porta a terme en els següents passos:

  • Eliminació de carbonat i bicarbonat mitjançant l'addició d'àcid i posterior desmuntat
  • Neutralització de l'efluent mitjançant l'addició d'un àlcali
  • Eliminació d'oxidants residuals per irradiació UV i addició d'un agent reductor.

Al final d'aquest pas, s'obté aigua adequada per a reutilitzar en el procés de tenyit.

Les proves industrials han demostrat que el sistema ECUVal és un tractament flexible i versàtil que proporciona excel·lents resultats tant per a l'eliminació de color com per a la reutilització. En conseqüència, ECUVal resol el problema de la coloració de l'efluent i permet la reutilització d'aigua i sals en nous processos de tenyit amb un baix consum d'energia.

Exemples de banys de tintura reactius esgotats procedents de processos de reacció tractats amb el sistema ECUVal.